Jak jsme měřili

Srovnání vysokých škol bylo provedeno na základě následujících kritérií:

  • Zájem o fakultu/školu

Porovnávali jsme kritéria, jako je šance na přijetí, jež byla vypočítána jako poměr mezi zaslanými přihláškami a přijatými uchazeči, a dále počet zapsaných studentů. Čím větší byl rozdíl mezi přihlášenými a přijatými a čím vyšší bylo procento zapsaných studentů (počítáno z přijatých), tím více škola obdržela bodů. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.

  • Pedagogové

Sledovali jsme kvalitu školy v oblasti výuky a vědy po personální stránce. Klíčovým ukazatelem jsou vyučující s hodnostmi doktor (Ph.D.), docent a profesor v pracovním úvazku minimálně 0,7. Vyřazeni tedy byli učitelé působící pouze „agenturně“, na miniúvazky a dohody, kteří se do života školy takřka nezapojují. Sledovali jsme poměr mezi celkovým počtem studentů bakalářských, kontinuálních magisterských studentů a počtem učitelů. Čím méně studentů připadá na jednoho vyučujícího, tím lépe se škola umístila. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.

  • Věda

Vycházeli jsme z počtu takzvaných RIV bodů, které fakulta/škola získává za odborné publikace, články, významné granty a další vědeckou činnost. Počty těchto bodů zveřejňuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a jsou veřejně dostupné. Zohledněny byly RIV výsledky za poslední tři vyhodnocené roky. Sledováno je i zapojení do právě běžících grantů. Klíčovým aspektem hodnocení je účast fakulty/školy ve významných zahraničních grantech, čímž je sledováno i zapojení vysoké školy v mezinárodním měřítku. Čím více RIV bodů připadá na jednoho pracovníka s hodností doktor (Ph.D.), docenta či profesora a čím více grantů fakulta/škola řeší, tím výše se umístila.

  • Vnější hodnocení

Sleduje zařazení školy v prestižních zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dále hodnocení Akreditační komisí České republiky, dnes Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Vedle posledních komplexních hodnocení komisí sleduje i úspěšnost fakulty/ školy v jednotlivých akreditačních řízeních. Čím úspěšnější fakulta/škola je v získávání/prodlužování akreditací, tím vyšší počet bodů získala. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek přímo úměrně.

Za každou oblast mohla fakulta/škola získat pět bodů, celkem tedy maximálně dvacet. Čím více bodů získala, tím lepšího umístění v žebříčku dosáhla.